به گزارش طلوع کرمانشاه، امروز جلسه سی و هفتم شورای شهر کرمانشاه به علت غیبت برخی از اعضا از رسمیت افتاد.

در این جلسه که قرار بود پیگیر مباحث مالی شهرداری، حقوق پرسنل، طرح نامه های شهردار و تخفیفات شهرداری باشد، بی نتیجه ماند.

بر این اساس، ️سی و هفتمین جلسه شورای شهر کرمانشاه که قرار بود امروز به تخلفات شهرداری رسیدگی کند به دلیل غیبت ۴ عضو شورا، از رسمیت خارج شد.