به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی طلوع کرمانشاه، نخبگان کرمانشاهی در مسابقه جهانی محاسبات ذهنی یوسی مس ۲۰۱۷ مالزی خوش درخشیدند.

وی بیان کرد: عسل بهزادیان زاد در سطح Higher A مقام اول و مریم شمسی در سطح Hlman A مقام اول را کسب کردند.

همچنین پرنیا عزیزی در سطح Hlman A مقام اول و الینا دبیقی در سطح Hlman A نیز به مقام اول دست یافت.

 پارسا صمدی نیز در سطح Hlman B مقام دوم را کسب کرد.