حسن سلیمانی درباره عدالت، معیارها و نحوه تحقق آن گفت: وقتی از عدالت اجتماعی صحبت می کنیم منظور شرایط یکسان برخورداری از امکانات و مناسبت های انسانی است که باید در نظر داشته باشیم.

نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: طبق قانون اساسی و روح آرمان های انقلاب باید کرامت و ارزش انسان مسلمان رعایت شود که اگر این اتفاق در حوزه های مختلف از جمله مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیفتد عدم رعایت عدالت صورت گرفته است.

وی افزود: آنچه انقلاب به دنبال آن بود، بازگشت کرامت انسانی بود که اینکه حرمت افراد در مجامع مختلف رعایت شود لذا اگر در هر بخشی نتوانیم این حرمت را حفظ کنیم، عدالت را خدشه دار کرده ایم.

سلیمانی ادامه داد: مردم باید در کنار یکدیگر از نظر عدم دغدغه اجتماعی به راحتی زندگی کنند و مسئولان باید بدانند شکاف که بیشتر شود عدالت کمرنگ می شود و این شکاف ها هم با افراط و هم تفریط رخ می دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مثلا در حوزه دیگری از عدالت باید گفت متأسفانه بخش زیادی از اموال و ثروت های طبیعی مثل دریاها، رودخانه ها، کوه ها، جنگل ها، دشت و بیابان ها، معادن، و غیره را از دایره مالکیت عمومی خارج شده که لازم است دولت با رعایت مصالح اجتماعی تدبیری بیاندیشد تا تمام این منابع ملی و طبیعی مورد استفاده و بهره برداری یکسان جامعه قرار گیرد.