شامبیاتی ادامه داد: شرکت در فراخوان و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه است و شورای سازمان سرمایه گذاری مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه به پیشنهادهای مبهم ، مخدوش، مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی فراخوان برسد ترتیب اثر نخواهد داد و در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است،

همچنین هزینه ی کارشناس رسمی دادگستری، تبلیغات و آگهی فراخوان به عهده برنده ی فراخوان است و تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخه ۱۱/۳/۹۸ ساعت ۱۷ در محل سازمان سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی شهرداری انجام می گردد.

آخرین مهلت تحویل پاکات نیزساعت ۱۴:۳۰ روزسه شنبه تاریخ ۷/۳/۹۸ می باشد و شرکت کنندگان می توانند جهت پاسخگویی به هر گونه سوال و ابهام و به منظور هماهنگی از طریق شماره تلفن ۳۴۲۷۴۵۹۴-۰۸۳ اقدام فرمائید.
وحید شامبیاتی در پایان گفت: امیدواریم با آمدن سرمایه گذاران توانمند شاهد ساخت شهربازی مدرن و خوبی در شهر کرمانشاه باشیم و خدمات خوب و موثری را جهت رفاه حال شهروندان عزیز و کمک مناسبی را به ایجاد جو نشاط و سرگرمی در شهر نماییم.