حسین راعی  با بیان اینکه محوطه تاریخی بیستون مجموعه ای متشکل از میراث تاریخی و میراث طبیعی است که تاکنون چندان به میراث طبیعی آن توجه نشده، اظهارکرد: میراث طبیعی این محوطه تاریخی شامل سراب، درختان و جانورانی است که در این منطقه زندگی می کنند.

وی از اجرای طرحی تحقیقاتی تحت عنوان”شناخت گیاهان و درختان بومی جهت مرمت منظر طبیعی در محوطه میراث جهانی” خبرداد و افزود: در این طرح که اخیر اجرای آن را شروع کرده ایم، میراث طبیعی محوطه مورد پژوهش قرار خواهد گرفت و گونه هایی که می توان آنها را به پوشش محوطه اضافه کرد، بررسی می شود.

مدیر پایگاه جهانی بیستون تصریح کرد: سرشماری و پراکندگی درختان محوطه از دیگر کارهایی است که در این طرح تحقیقاتی انجام خواهد گرفت.

وی از معرفی درخت بلوط به عنوان یکی از میراث های طبیعی محوطه جهانی به گردشگران در ایام نوروز ۹۷ خبرداد و تاکید کرد: در این برنامه درخصوص ویژگی ها، خواص و مصارف بلوط به گردشگران و نیز جوامع محلی و بومی اطلاع رسانی خواهیم کرد.

راعی افزود: از آنجایی که در سالهای گذشته درختان بلوط منطقه زاگرس به شدت آسیب پذیر شده اند، یکی از اهداف اجرای این برنامه آگاهی بخشی به مردم برای حفظ این گونه گیاهی است.