همچنین در این دیدار، دبیران منتخب شیمی و سرگروه های مناطق/نواحی و شهرستان های تابعه استان کرمانشاه با حضور در واحد آزمایشگاه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه از نزدیک در جریان فعالیت های این واحد قرار گرفتند.

آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه، آزمایشگاه معتمد اداره استاندارد و یکی از آزمایشگاه های مرجع صنعت پتروشیمی محسوب می گردد که توانسته است استاندارد بین المللی ۱۷۰۲۵ را نیز کسب نماید.

لازم به توضیح است که این دیدارها و بازدیدها در راستای تعهد به مسئولیت های اجتماعی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه و هم افزایی با مراکز علمی استان صورت می پذیرد.