به گزارش طلوع کرمانشاه آرش الماسی گفت: پس از ارجاع شکایت همشهریان مبنی بر فعالیت یک واحد دندانپزشکی و دندانسازی در شهر کرمانشاه این موضوع به مراجع قضایی و انتظامی اعلام شد.

الماسی افزود:ضمن معرفی فرد متخلف به این مراجع، اموال این کلینیک جمع آوری و این مرکز غیر مجاز پلمب شد.

اداره امور دندانپزشکی بر روند فعالیت مراکز نظارت کامل دارد و با متخلفان به شدت برخورد خواهد کرد.