خبرنگار ایرنا در این باره به سراغ استاندار کرمانشاه رفت و از او پرسید که آیا منظور شما این است که مدیران استانی باید ضوابط سازمان خود را نادیده بگیرند؟

بازوند در پاسخ گفت: خیر منظور من این نیست؛ در واقع برخی مدیران حال ندارند دنبال کار و حل مشکلات بروند و بهانه می‌آورند که سیستم به من اجازه حل مشکل را نمی‌دهد.

او در عین حال ریشه اصلی تداوم مشکلات استانی را در تهران دانست و گفت: بیشتر مشکل ناشی از اختیاراتی است که در تهران وجود دارد و به استان‌ها واگذار نمی‌شود/ایرنا