الفتی گفت: در مدت مشابه سال قبل ۲۵۳ مورد صید غیرمجاز ماهی، دو مورد شکار غیرمجاز پرندگان، پنج مورد شکار پستانداران، ۱۲۹ مورد زنده گیری پرندگان، کشف یک قبضه سلاح غیرمجاز و نیز ۳۶ مورد ادوات شکار گزارش شد و همچنین طی این مدت با ارتکاب ۲۹ مورد تخلف، ۴۳ نفر متخلف دستگیر شدند/مهر