به گزارش طلوع کرمانشاه، مدیر کل دفتر سیاسی، انتخابات وتقسیمات کشوری استانداری کرمانشاه منصوب شد.

طی حکمی از سوی استاندار کرمانشاه، دکتر بهرام سلیمانی به عنوان مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه منصوب شد.