کریم زاده_خبرنگار طلوع:

دکتر علی اکبر ویسی رایگانی در گفتگو با پایگاه خبری طلوع، ادامه داد: تعداد زیادی از فارغ التحصیلان پرستاری در انتظار شروع طرح پرستاری در مراکز درمانی هستند هستند چراکه اکثربیمارستان ها با مشکلات مالی جهت جذب آنها روبرو هستند.
وی یادآور شد، این درحالی است که در سال های گذشته با کمبود پرستار جهت انجام طرح پرستارمواجه بودیم
رییس سازمان نظام پرستاری استان کرمانشاه ادامه داد: با توجه به تنگنا های مالی و بودجه ای بیمارستان ها ناشی از افزایش هزینه های درمانی و تعداد بالای مراجعه بیماران،علی رغم نیاز مرکز درمانی به نیروی پرستاری در حال حاضر امکان تامین وجذب کادر پرستاری مورد نیاز وجود ندارد.
ویسی رایگانی از فعالیت حدود دو هزار و پانصد پرستار و تعداد ۳ هزار و ۷۰۰نفرکادر گروه پرستاری در مراکز درمانی کرمانشاه خبر داد و افزود: این پرستاران با چندماه تاخیر موفق به دریافت کارانه می شوند که البته این وضعیت در کرمانشاه در مقایسه با دیگر استان ها دیگر بهتر بوده وبا تاخیر کمتری روبرو است.