کریم زاده-خبرنگار طلوع:

ایرج بهرامی در گفتگو با خبرنگار طلوع؛ از احداث گلخانه های خانگی به عنوان برنامه ای برای توسعه فضای گلخانه ای در استان یاد کرد و گفت: این اقدام پاسخی به زندگی معیشتی کشاورزان است چراکه در سالیان دور شاهد بودیم که یک خانواده کشاورز اکثر مایحتاج زندگی از فرآورده دامی گرفته تا کشاورزی را خود تامین می کرد.

وی ادامه داد: این در حالی است که در سال های اخیر می بینیم اکثر مایحتاج روستایی از طریق مراجعه به شهر تهیه می شود که زنگ خطری برای تولید محصولات روستایی است.

به گفته وی، این طرح برای حیاط روستایی درنظر گرفته شده که گلخانه هایی کوچک مقیاس در سطح ۵۰ تا ۲۵۰مترمربع ایجاد شود و روستاییان در آن فضا می توانند به تولید انواع سبزی و صیفی اقدام کنند.

این مسوول ادامه داد: به عنوان مثال در فضل زمستان سبزی برگی و خوراکی کشت نمی شود ولی در صورتی که گلخانه های خانگی توسعه پیدا کند در روستاها می توانیم در فصل زمستان به تولید سبزی خوراکی و دیگر محصولات اقدام کنیم.

کارشناس مسوول گلخانه های استان کرمانشاه ادامه داد: در چنین صورتی هم نیاز استان تامین شود و هم به منبع درآمدی برای روستاییان تبدیل شود که در کاهش مهاجرت آنان به شهر موثر است.

هم اکنون مساحت گلخانه های استان به ۵۰ و نیم هکتار رسیده است.