البته عدم برگزاری جلسات شورای شهر که از چندی قبل به بهانه مخالفت با شهردار کلید خورده و کارهای شهر را عقب انداخته است.
آن هم برای شهری که با مشکلات عدیده ای از پروژه های نیمه تمام گرفته تا عدم پرداخت حقوق کارگران مواجه است.
کرمانشاه این سابقه را بارها داشته که وقتی درگیری شهرداری و شورای شهر آغاز می شود تا ماه ها ادامه دارد و شهر بدون صاحب می ماند.
چندین هفته طول می کشد تا جلسات شورای شهر با انسجام کامل برگزار شود و شهردار تعیین شود.
گزینه ها باید بررسی شود و اعضای شورا برای انتخاب یک نفر به اتفاق برسند.
بعد هم مراحل طولانی تایید در فرمانداری و استانداری طی شود.
در تمام این مدت ممکن است سرپرستی برای شهرداری تعیین شود اما یک فرد موقت قطعا نمی تواند برنامه های شهر بیش از یک میلیون نفری کرمانشاه را پیش ببرد.
در نهایت وقتی که شهردار هم تعیین شود مدت ها طول می کشد تا برنامه های بلندمدت خود را اعلام کند و به تایید برسد.
در تمام این مدت شهر کرمانشاه تقریبا بدون صاحب واقعی است و ضرر این شرایط و ناسازگاری ها فقط به مردم شهر می رسد.
کرمانشاه می ماند و مشکلاتی مانند دپو نخاله ها، هزاران تن زباله، عدم پرداخت مطالبات، ناتمام ماندن پروژه ها، ترافیک سنگین، رکود درآمد و …
با ادامه این شرایط سال ها می گذرد و شهرهای دیگر کشور هر روز با دیروز تفاوت می کنند اما کرمانشاه چندین سال است درگیر حاشیه ها شده و در جا می زند.