به گزارش طلوع کرمانشاه، شهرام مظفری زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست سرپل ذهاب گفت: این آهوان رهاسازی دو رأس آهو در منطقه شکار و تیراندازی ممنوع قراویزتوسط محیط بانان منطقه حفاظت شده داربادام به سرپل ذهاب منتقل شدند که پس از تیمار و واکسیناسیون در منطقه شکار و تیراندازی ممنوع قراویز رهاسازی شدند.
وی افزود: منطقه شکار و تیراندازی ممنوع قراویز در شهرستان سرپلذهاب تنها زیستگاه منحصر به فرد آهوی ایرانی در غرب کشور است.