قائم مقام شهردار کرمانشاه تصریح کرد : تامین منابع مالی پایدار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و ارتقاء کمی و کیفی تجهیزات و آموزش شهروندی می تواند گامهای مهم در راستای بهبود عملکرد خدمات سازمان در عرصه مدیریت شهری برای شهروندان کرمانشاهی باشد .