وی بر تقویت کارگاه‌های آموزشی در استان نیز تاکید و افزود: یکی از الزامات این طرح ایجاد کارگاه‌های آموزشی مهارت محور و ارتقای آنهاست که برای تحقق این موضوع همکاری مشترکی بین ادارات کل آموزش و پرورش، کار و فنی و حرفه‌ای شکل گرفته است.

دکتر حاتمی بر لزوم نهادینه کردن تفکر خلاقیت و کارآفرینی در بین دانش‌آموزان استان اشاره و اظهار داشت: مدارس کسب و کار می‌توانند در رشد فکر، حمایت از خلاقیت و ایجاد مهارت کاربردی و تربیت نسلی کارآفرین که بتوانند بجای کاریابی، خود ایجاد اشتغال کنند تاثیرگذار باشند و اگر این اتفاق روی دهد کرمانشاه از استان‌های پیشرو کشور در این زمینه خواهد بود.