به گزارش طلوع کرمانشاه، سرهنگ هوشنگ زندی گفت: کلیه مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم متولد ۱۳۵۵ تا پایان مرداد ماه ۱۳۷۹ که برگ آماده به خدمت به تاریخ ۱۹ مرداد ۹۷ دریافت کرده اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.
وی افزود: مشمولان شهر کرمانشاه ساعت ۷ صبح تاریخ ذکر شده، باید در محل حوزه نظام وظیفه عمومی واقع در فرهنگیان فاز یک، خیابان ناسیونال و سایر شهرستان‌های استان نیز به مراکز حوزه نظام وظیفه عمومی محل زندگی خود مراجعه کنند.
معاون وظیفه عمومی استان یادآور شد: عدم حضور به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، محرومیت‌های اجتماعی را برای آنان در بر خواهد داشت.
سرهنگ زندی اظهار داشت: کلیه مشمولان می‌توانند با مراجعه به پایگاه فرهنگی سرباز به نشانی www.vazifeh.ir مدارک و وسایل مورد نیاز جهت ارائه به مراکز آموزش را رویت و در موعد اعزام همراه داشته باشند.