خدادادی بیان داشت: با وجود تعویض قفل های این خانه در روزهای اخیر توسط نماینده میراث، ولی فرد یا افرادی با سوء نیت اقدام به آتش سوزی این خانه تاریخی کرده که وجود ۲ لاستیک در انبار الورهای چوبی برای شعله ور شدن آتش سوزی که در روزهای قبل وجود نداشته اند، دلیلی بر اثبات تعمدی بودن این ادعاست.
او با بیان اینکه در این آتش سوزی خسارت جزئی به خانه تاریخی وارد شده، اظهار داشت: به یکی از پنجره ها و بخشی از شرق دیواره شمالی آسیب جزئی وارد شده و بخش غربی بنا که در سال گذشته مرمت و بازسازی شد، هیچ گونه خسارتی وارد نشده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی کنگاور در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون مکاتبات زیادی توسط میراث فرهنگی برای جذب اعتبار مرمت این خانه قاجاری صورت گرفته، یادآور شد: سال گذشته با اعتبار ۹۰ میلیون تومان بخش غربی این خانه توسط میراث فرهنگی مرمت و بازسازی شد.
خدادادی در خاتمه با اشاره به اینکه بخشی از خانه ساری اصلانی در اختیار اوقاف و بخشی از آن هنوز در اختیار مالک است، خاطرنشان کرد: باید خانواده عراقی و اداره اوقاف برای تامین اعتبار برای مرمت بخش شمالی خانه، بصورت جدی پای کار بیایند/ایرنا