یادداشت نویس؛ کریم زاده

شهرداری نهادی است که به ارایه خدمات شهری متناسب با نیازهای شهروندان می پردازد و در این میان، شهرداران براساس شاخص ها و معیارهای یک مدیر توانمند انتخاب می شوند تا به مدیریت مطلوب خدمات شهری و هدایت و تحقق این نیازها بپردازند.

کرمانشاه سالهاست که شاهد تغییر و استعفای شهرداران گوناگون در فواصل زمانی کوتاه مدت بوده است و همواره در هیاهوی جلسات متعدد برای انتخاب شهرداری دیگر، سرپرستانی برای رسیدگی به امور شهری انتخاب می شدند.

حامد لعل بخش از جمله افراد شهردارانی است که هنگامی که کرمانشاه به دنبال استعفای ناگهانی شهردار رها شده به دلیل تخصص و صلاحیتی که داشته سکان شهرداری را به عنوان سرپرست برعهده گرفته است.

ارتقای کیفیت خدمات رسانی به شهروندان به ویژه در مناطق حاشیه ای، توسعه و آبادانی شهری، تسریع در عملیات عمرانی،بهبود کیفیت حمل و نقل درون شهری و تأثیر مثبت آن در توسعه اقتصادی و کاهش آلودگی محیط زیست شهری وو تلاش همه جانبه برای داشتن شهری آباد و زیبا از جمله اولویت های لعل بخش در  ارتقا کیفیت خدمات شهری به شهروندان است.

تخصص مالی، فرهنگی و تخصص در اداره امور از مباحثی است که وجود آن برای یک شهردار ضروری است که با نگاهی گذرا به سابقه کاری و عملی لعل بخش می توان این ظرفیت و توانایی در وجود وی را تایید کرد.

برگزاری جلسات شورای شهر به منظور انتخاب شهردار بارها بدون نتیجه پایان یافته که باید اعضای شورا با درنظرگرفتن شاخص های کلیدی و معیارهای اصولی به انتخاب صحیح و آگاهانه دست زنند و بدانند که این انتخاب در آبادانی و یا عدم توسعه یافتگی شهر تاثیرگذار است.