وی وظیفه معاونت امور هماهنگی اقتصادی استانداری را ایجاد هماهنگی در طراحی برنامه ها و نظارت بر اجرا و پایش نتایج فعالیت های صورت گرفته ذکر کرد و افزود: جهاد کشاورزی از جمله دستگاه هایی است که که عملکردش تاثیر بسیار زیادی بر بخش عمده ای از جمعیت استان دارد و باید یکی از دستگاه های پیشرو در برنامه ریزی و تدوین سند توسعه در بخش کشاورزی باشد و با توجه به اینکه وضعیت حال جاضر استان در زمینه های مختلف نیازمند پایش لحظه ای می باشد بنابراین بهترین نوع برنامه ریزی برای توسعه در این بخش، «اصلاح حین حرکت» است که هم وضعیت حال را در نظر می گیرد و هم به آینده توجه دارد.

معاون استاندار ایجاد گفتمان توسعه را یکی از رهکارهای اساسی برای هم راستا شدن دستگاه های اجرایی با سند توسعه استان عنوان و اظهار داشت: این گفتمان باید برنامه محور و به یک باور پذیری و درک مشترک از اهداف و دغدغه های نهایی استان تبدیل و به گونه ای نهادینه شود که دیدگاه یکسانی در رده های کلان و خرد مدیریت استان به وجود بیاید و دستگاه ها و اشخاص نقش خود را در مسیر توسعه بدانند تا از عملکرد های جزیره ای جلوگیری شود.

دکتر حاتمی مجموعه جهاد کشاورزی را از لحاظ منایع انسانی و تجارب کاری، مجموعه ای پخته با تجربه دانست و عنوان داشت: این دستگاه با این تیم مدیریتی باید دارای برنامه ای منسجم به نام سند توسعه کشاورزی استان شود و به گونه ای طراحی گردد که با سند سرمایه گذاری استان هم راستایی و با سند توسعه استان هم پوشانی داشته باشد.

وی گفت: با مدل زیرساختهای اقتصادی در نظر داریم استان را به سمتی ببریم که بیشترین ارزش افزایی اقتصادی را به همراه داشته باشد که تحقق این مسئله نیازمند طراحی یک برنامه اجرایی توسعه محور است.

معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار خواهان باز شدن سرفصل بهره وری برای تمام دستگاه های اجرایی استان شد و افزود: باید در این سرفصل برنامه هایی بر اساس فضای فناورانه، نوآورانه و دانش بنیان طراحی شود و ایجاد اشتغال نیز در دو فضای کارآفرینی ضرورت محور با هدف حفظ وضع موجود و نیز فضای کارآفرینی نوآورانه با هدف ایجاد ظرفیت های جدید برنامه ریزی شود.

 دکتر حاتمی در پایان ایجاد بخش بازاریابی و توسعه بازار محصولات کشاورزی را از دیگر الزامات بخش کشاورزی ذکر کرد و گفت: نقش آفرینی و مشارکت دادن بخش خصوصی، تشکل ها و مردم در سند توسعه جهاد کشاورزی بسیار مهم و کارگشا است و باید این باور پذیری در بین آنها به وجود بیاید که می توان با ایجاد تغییرات مثبت، وضعیت درآمد و بهره وری را افزایش داد.