به گزارش طلوع کرمانشاه قبادیان مدیر کل مخابرات استان کرمانشاه گفت: باتلاش شبانه روزی کارکنان مخابرات منطقه کرمانشاه این سایت روستایی جهت ارتباط روستا‌های بادکان و علی آباد ساسل و همچنین تقویت آنتن دهی تلفن همراه در روستا‌های گلباغی، ده سرخ و نوروزآباد در حال نصب و راه اندازی است.
قبادیان گفت: این روستا‌ها که در مسیر شهرستان جوانرود به شروینه قرار دارند از نقاط کور مخابراتی شهرستان بود که با راه اندازی این سایت این مشکل رفع خواهد شد.