به گزارش طلوع کرمانشاه؛ صیاد غلامی فزود: این کشتارگاه طیور از بکارگیری مسئول فنی و بهداشتی دامپزشکی جهت نظارت بر محصولات خودداری کرد.
وی اظهار داشت: چند بار به مدیران این کشتارگاه اخطار کتبی مبنی بر انعقاد قرارداد با مسئول فنی بهداشتی داده شد، اما متاسفانه از بکار گیری ناظر دامپزشکی امتناع می‌کرد.
وی تصریح کرد که براساس قانون سازمان دامپزشکی هر کشتارگاه می‌بایست یک دامپزشک مسئول فنی بهداشتی داشته باشد و در صورت نبود، اداره دامپزشکی می‌تواند از ادامه فعایت کشتارگاه به دلیل عدم تایید سلامت محصولات، ممانعت کند.
وی افزود: این کشتارگاه اکنون تعطیل و فاقد هرگونه فعالیت است.
سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان کرمانشاه، تعداد کشتارگاه‌های صنعتی طیور در این شهرستان را چهار مورد ذکر کرد و گفت: یک کشتارگاه صنعتی دام نیز در بیستون فعال است.