دیدگاه های کیفی  متعددی در زمینه بافت های حاشیه ای، سکونتگاه های غیررسمی و مناطق حاشیه ای وجود دارد ولی به صورت بدیهی، بافت حاشیه ای و بافت ناکارآمد شهری(فرسوده )دو شکل بافت شهری کرمانشاه است که هرکدام با معضلات و کمبودهای متعددی مواجه هستند و اکنون بیش از ۴۰۰هزارنفر از مردم شهر کرمانشاه در بافت های فرسوده و حاشیه ای شهر سکونت دارند که این میزان به عبارتی بیش از ۳۰درصد جمعیت شهری کرمانشاه را شامل می شود.
نوسازی بافت فرسوده مثلثی چندضلعی است که دستگاه های مختلفی را به هم ارتباط می دهد که برخی از  کارشناسان اداره راه و شهرسازی معتقد هستند که با جایگزینی واژه بازآفرینی در برابر بهسازی، تغییرات اثربخشی در این زمینه حاصل می شود که بی شک با توانمند کردن ساکنان، مسکن آنان نیز نوساز می شود.
طرح بازآفرینی شهر کرمانشاه می تواند کیفیت زندگی مردم در بافت های فرسوده را ارتقا داد، این طرح پژوهشی و اجرایی است که بی شک از نظرات نخبگان و کارشناسان باید در آن استفاده شود.
در گذشته این نگرش وجود داشت که  با نوسازی مسکن در بافت فرسوده این بافت ها احیا می شوند در واقع تجربه دو دهه اخیر نشان داده فقط ساخت مسکن کافی نیست باید کیفیت زندگی مردم در ابعاد اجتماعی و اقتصادی ارتقا یابد.
بازآفرینی یعنی ارتقا زندگی مردم در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و غیره، بی شک اگر مردم از لحاظ اقتصادی و اجتماعی توانمند شوند خود به سمت بهسازی خواهند رفت به بیانی دیگر بهسازی در دل بازآفرینی نهفته است.

از سوی دیگر نقش دفاتر تسهیل گری در نوسازی غیرقابل انکار است که تاکنون به دلیل مشکلات و اما و اگرهای متعدد،کرمانشاه از داشتن این مزیت محروم مانده که اکنون وعده راه اندازی پنج مرکزتسهیل گری توسعه اجتماع محور در مناطق حاشیه نشین شهر کرمانشاه داده شده است.

هر یک از این مراکز ۱۰ محله از محلات حاشیه شهر کرمانشاه را ساماندهی می کنند و در مجموع ۵۰ محله این شهر توسط این پنج مرکز ساماندهی می شود.
این مراکز اقدام های نرم افزاری با نگاه اجتماع محور در مناطق حاشیه نشین شهر انجام می دهند و برای هر مرکز پنج نفر متخصص در حوزه های علوم اجتماعی، حقوق، روانشناسی، برنامه ریزی شهری و اقتصاد در نظر گرفته شده است.

امید است با عملی شدن این پروژه ها، حال و روزمناطق فرسوده نیز بهبود یابد.