وی با اشاره به استمرار ساماندهی کودکان کار در طول سال گفت: متولی اصلی در این زمینه سازمان بهزیستی است و در طول سال کار شناسایی و ساماندهی این کودکان را برعهده دارد.

وی با بیان اینکه ریشه اصلی فعالیت کودکان کار به فقر و نداری خانواده برمی گردد گفت: در همین راستا بعد از شناسایی کودکان، بررسی وضعیت خانوادگی آنها در دستور کار قرار می گیرد و چنانچه سرپرست خانواده بیمار و یا ازکار افتاده بوده و یا زن سرپرست خانواده باشد، با هماهنگی کمیته امداد امام (ره)، خانواده تحت پوشش این نهاد قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه تعدادی از این کودکان نیز توسط برخی افراد حرفه ای برای انجام دستفروشی، تکدی گری، زباله گردی و … به کار گرفته می شوند، گفت: در استان تنها سال گذشته یک باند در این زمینه شناسایی شد که از استان دیگر آمده بودند که همگی دستگیر شدند و در خود استان فعالیت باند کودکان کار را نداریم.

گودرزی خاطرنشان کرد: برخی از این کودکان نیز هستند که کلا سرپرست نداشته و یا بدسرپرست هستند که این کودکان در مراکز مخصوص بهزیستی نگهداری شده و امور تحصیل آنها نیز پیگیری می شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه بکارگیری کودکان برای کار در تمامی صنوف و کارخانجات تخلف بوده و جرم تلقی می شود، گفت: در همین راستا با هر صنف و کارگاه و کارخانه ای که کودکان را بکارگیری کند، برخورد قانونی خواهد شد.

وی افزود: خوشبختانه طبق بررسی هایی که در سالهای اخیر صورت گرفته و بعد از اقدامات بسیاری که در این حوزه انجام شده، به نظر می رسد وضعیت استان در بحث کودکان کار بحرانی نیست/ایسنا