زن در چه صورت نصف دارایی شوهر سابق خود را دریافت می کند؟
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در پاسخ به این سوال که زن در چه صورت می تواند نصف دارایی شوهر سابقش را دریافت کند اظهار داشت: زن در صورتی می تواند نصف دارایی همسر سابق خود را دریافت کند که شوهر وی بند (الف) شرط ضمن عقد قباله ازدواج را در زمان عقد امضا نموده باشد.
برپایه این گزارش اگر طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد زوج مکلف است نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را به صورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
البته ذیلا توجه به این نکته حائز اهمیت است که قید شده “تا” نصف دارایی، یعنی دادگاه به تشخیص خود می تواند به کمتر از انتقال نصف دارایی به زوجه نیز حکم کند.
همچنین اموالی که شوهر قبل از ازدواج داشته است به زن منتقل نمی شود و مال شوهر می ماند.