“پارکینگ” و “تصرف معبر” خط قرمز ما است

وی یادآور شد: در حال حاضر نیز این سخت گیری ها وجود دارد، بویژه در بحث کسر پارکینگ و تصرف و تعرض معبر که به نوعی خط قرمز ما محسوب می شود.

رییس کمیسیون املاک شورای شهر کرمانشاه خاطرنشان کرد: افزایش بی رویه واحدهای تجاری هم خط قرمز ما است. بطور مثال موردی داشتیم که باید ۲۰ متر از زیربنا را به فضای تجاری اختصاص میداد که این ۲۰ متر تا حدود ۲۰۰ متر فضای تجاری افزایش یافته بود و قطعا نمی توان در این موارد گذشت کرد.

حیدری در ادامه به مشکل دیگر قانون ماده ۱۰۰ اشاره کرد و افزود: ضریب جرائم در تخلفات ماده ۱۰۰ از نیم تا سه متغیر است و این اختلاف ضریب ناعدالتی ها بسیاری را رقم می زند.

وی افزود: مواردی بسیاری بوده که برای دو ساختمان کنار هم که هر دو تخلف مشابهی مرتکب شده اند، برای یکی کمترین ضریب و برای دیگری بیشترین ضریب اعمال شده و اگر فرض را بر این بگیریم که رقم جریمه ۲۰ میلیون تومان باشد با ضریب نیم برای یک ساختمان ۱۰ میلیون و با ضریب سه برای دیگری ۶۰ میلیون تومان می شود که اختلاف فاحشی است.

حیدری تصریح کرد: با این شرایط چاره ای جز اصلاح قانون ماده ۱۰۰ نمی ماند. البته در کنار آن طرح تفصیلی هم باید تغییر کرده و اصلاح شود.

رییس کمیسیون املاک شورای شهر کرمانشاه گفت: با تغییر این قانون و اصلاح آن می توان سخت گیری در برخورد با تخلفات را تشدید کرد. همچنین در راستای پیشگیری از تخلفات “پلیس ساختمان” نیز باید فعالتر شود./ایسنا