رنجبر افزود: هیات حل اختلاف استان مطابق ماده ۹۱ قانون شوراها به این موضوع رسیدگی و نظر خود را برای انجام به ما ابلاغ می کند.

وی ریاست این هیات را با استاندار و رییس کل دادگستری، دو نفر از نمایندگان استان و نماینده شورای استان ر اعضای هیات حل اختلاف استان عنوان کرد و گفت: این هیات مصمم است بزودی تشکیل جلسه داده و به این موضوع رسیدگی کند.
شورای شهر کرمانشاه ۱۰تیر با استعفای آرش رضایی شهردار کرمانشاه موافقت کرد. از آن زمان تاکنون شهرداری کرمانشاه با سرپرست اداره می شود و شوراییان در مهات قانونی سه ماهه نتوانسته اند شهردار را انتخاب کنند.