قنادی مسئول روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت : در شش ماهه نخست سال جاری ۲۶۳ فقره پرونده به عنوان تخریب و تصرف در اراضی ملی و منابع طبیعی وقطع درختان جنگلی در دادسرای کرمانشاه تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی گفت : در این بازه زمانی و در نتیجه رسیدگی به پرونده های مربوط به تخریب و تصرف اراضی تا کنون بیش از ۱۹ هکتار از منابع طبیعی باحکم قضایی از تصرف متعرضین به انفال خارج و اعاده وضع به حال سابق شده است.

وی افزود : بنا بر تاکید دادستان عمومی وانقلاب کرمانشاه ازعموم مردم شریف وقانون مدارکرمانشاه تقاضا می شود مشاهدات خود را در خصوص تعدی نسبت به منابع طبیعی و اراضی ملی از طریق تلفن گویا به شماره ۱۵۰۴(اداره کل منابع طبیعی) و یا به صورت کتبی به واحد معاونت پیگیری حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه اعلام نمایند .