مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مهمترین مزایای اجرای این طرح را صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، کاهش اشتباهات نسخه‌خوانی و دسترسی پزشکان به سوابق دارویی و درمان بیماران دانست.
حجتی باشاره به اینکه این طرح در حال حاضر در حوزه بیماران سرپایی اجرا می‌شود، افزود: فرایند درمان الکترونیکی در بیش از یک‌هزار مرکز تامین اجتماعی طرف قرارداد این سازمان در استان عملیاتی شده است.