وی بیان داشت: برنامه‌های حمایتی که در خصوص بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید داشتیم منجر به ارتقا و بهبود فضای کسب و کار شد و همه این اتفاقات مثبت نشان می‌دهد که توسعه استان و برون رفت از این وضعیت کاملا امکان پذیر است.
معاون استاندار در پایان به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین آسیب‌های اقتصاد کشور که مقام معظم رهبری هم در بیانیه گام دوم به درستی به آن اشاره داشته‌اند عدم استفاده درست و اصولی از ظرفیت‌هاست که این مسئله در خصوص استان ما هم صدق می‌کند و وضعیت موجود استان در مقایسه با ظرعیت‌های بسیار زیاد آن بیانگر اینست که از این ظرفیت‌ها به درستی استفاده نگردیده است و یکی از تاکیدات ما برای برون رفت از این وضعیت، برنامه دار کردن دستگاه‌های اجرایی استان در قالب سند توسعه است که در آن بر استفاده از تمام ظرفیت‌های استان تاکید کرده‌ایم.