۱۷۰۰ کیلومتر شبکه آب در کرمانشاه وجود دارد که حدود نیمی از آن فرسوده و از دوره طرح خود عبور کرده است.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه  گفت: بیش از ۸۰۰ کیلومتر از شبکه آب شهر کرمانشاه که شامل نزدیک به ۵۰ درصد شبکه آبرسانی می شود نیاز به اصلاح و بازسازی دارد.

رضا داودی افزود:  در بازسازی شبکه اب کرمانشاه اولویت اول اصلاح و بازسازی شبکه توزیع با قدمت بیش از ۵۰ سال به طول تقریبی ۲۰۰ کیلومتر مربوط به مناطق قدیمی و اصلی و بافت فرسوده شهر کرمانشاه و اولویت دوم بازسازی حدود ۶۰۰ کیلومتر با قدمت بیش از ۲۵ سال می باشد.

وی با بیان اینکه بازسازی این شبکه نیازمند اعتبارمناسب و کافی است اظهار کرد: سالیانه با تخصیص اعتباری معادل دو تا سه میلیارد تومان برای این منظور  به شرکت آب و فاضلاب، عملیات بازسازی شبکه توزیع موجود موجود به طول خواهد انجامید.

داوودی گفت: با اعتبارات تخصیصی سالیانه و همچنین تامین بخشی از آن با استفاده از منابع جاری داخلی، تنها می توانیم ۱۰ کیلومتر آن را اصلاح و بازسازی نماییم و این در حالیست که کرمانشاه ۸۰۰کیلومتر شبکه قابل بازسازی دارد/کرد پرس