پروژه قطار شهری در شکل فعلی خود از برنامه بسیار عقب است و مردم حق دارند در مورد این شکل از کار شاکی شوند.

باید راهکار مناسبی برای حل مشکلات فعلی پروژه و سرعت بخشیدن به اجرای مناسب آن اتخاذ کنیم.

سازمان قطار شهری هرچه زودتر نسبت برگزاری مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز اقدام کند.

دولت ۵۳ واگن به این پروژه اختصاص داده که موضوع دریافت آن ها پیگیری شود./مجله اقتصادی کانی