سرپرست شهرداری کرمانشاه درجلسه مدیران مالی و شهرداران مناطق با تأکید بر اینکه بودجه شهرداری ها باید براساس نیازها و واقعیت ها و شرایط موجود و وصول درآمدها پیش بینی و تنظیم شود گفت: ساختار بودجه شهرداری کرمانشاه نیاز به تجدیدنظر اساسی دارد و باید تمامی کدهای درآمدی و مطالبات وصولی با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

 مهندس حامد لعل بخش افزود: ساختار و نظام بودجه بندی و کنترل بودجه ای علاوه بر اینکه یک ابزار مدیریتی محسوب می شود یکی از ارکان اصلی و اساسی برای پاسخگویی مدیریت شهری به جامعه شهروندی و برآوردن توقعات و ارائه خدمات می باشد.

وی تأکید کرد: بودجه باید با دیدی منطقی، علمی و بر اساس واقعیتهای موجود بسته شود، نه بر پایه ی روندهای غیرمنطقی و حدسیات.

به گفته مهندس لعل بخش اصل وحدت بودجه، اصل تعادل در بودجه، جامعیت بودجه، اصل تقدم درآمد بر هزینه، اصل انعطاف پذیری و شفافیت بودجه برای شهروندان و آگاهی از درآمدها و هزینه های شهرداری از اصولی است که باید در بودجه لحاظ گردد.

سرپرست شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: مدیران مناطق باید با توجه به محدودیتهای درآمدی، برنامه های جاری و عمرانی خود را بر اساس اولویت بندی وحداکثر استفاده از منابع محدود برای خدمات دهی به شهروندان در نظر بگیرند.

وی گفت: قطعاً بودجه ریزی مناسب می تواند با توجه به شرایط موجود امروز مدیریت شهری، در تصمیم گیری منطقی و مناسب، بهبود عملکرد مدیریت شهری و نیز تخصیص مطلوب منابع و کنترل و نظارت بر عملکرد شهرداری بسیار مؤثر باشد.