ملکی نسب افزود: تولید گیاهان دارویی خود به منزله به کارگیری و فعال‏سازی ظرفیت‏های نهفته در کشور و استفاده از توان سرزمینی است. ایران رویشگاه اصلی بسیاری از گونه‌های دارویی با ارزش می‏باشد که سازگاری مناسبی با محیط داشته و عملکرد و مواد موثره نسبتاً بالایی دارند و از نظر درآمد و اشتغال مقرون به صرفه هستند.
او گفت: اجرای این طرح ها ضمن کسب درآمد برای بهره برداران و کشاورزان کنگاوری موجب بهبود و اصلاح گیاهان مرتعی محل می شود.

هم اکنون ۶۵ درصد مساحت استان کرمانشاه را جنگل و مرتع تشکیل می‌دهد که از این میزان ۵۳۰ هزار هکتار آن جنگل و یک میلیون و ۱۱۰ هزار هکتار مرتع است/ایرنا