دکتر طلوعی همچنین همکاری مردم و نیروهای خدمات شهری را نیز مطلوب دانست و تصریح کرد: با توجه به بارش برف اخیر این موهبت الهی،شهروندان عزیز با مشارکت خود در راستای همدلی با این شهرداری و مدیریت شهری و ایجاد دلگرمی در مسئولین شهر و شهرستان به یاریمان شتافتند.

وی افزود: همکاری مردم با شهرداری موجب شد تا همزمان با بارش پربرکت برف کارهای اساسی پاکسازی معابر عمومی شهر و بازگشایی این معابر، بسیاری از مشکلات راحت تر از گذشته حل شود و در واقع شهرداری و مردم با کمک یکدیگر موفق به مواجهه مطلوب با بارش برف شدند.

شهردار کرمانشاه در پایان از احساس مسئولیت تمامی کسانی که چه به صورت مراجعھ حضوری به شھرداری، پیامک و در فضای رسانه ای خصوصا خبرنگاران رسانه ھای جمعی که شھرداری را در این ایام حمایت کردند، تقدیر ویژه کرد.