همچنین در ساعات اولیه بامداد یکمین روز از ماه بهمن؛ گستردگی یخبندان به گونه ای خواهد بود که بیش از ۲۸ استان کشور شاهد دمای زیر صفر درجه سانتی گراد خواهند بود.