خاصی تصریح کرد: در حال حاضر به منظور تکمیل واکسیناسیون کودکانی که در بازه زمانی اول آذر ۱۳۹۴ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ متولد شده اند و واکسن برای آنها در سن چهار ماهگی تزریق نشده، کمپین واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال تزریقی از پنجم بهمن ماه امسال در سطح استان اجرا و تا پایان سال جاری ادامه دارد/ایسنا