نظری هزینه ساخت و تجهیزات این استخر راحدود سه میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این استخر با امکانات کامل آموزشی گنجایش ۱۰۰ شنا گر را دارد.وهزینه آن از طریق اعتبارات ملی و استانی تامین شده است.
لازم به ذکر است سه استخر آموزشی دانش آموزی دیگر در شهرستان های روانسر، دالاهو و سرپل ذهاب در حال ساخت است و استخر آموزشی سرپل ذهاب تا دو هفته دیگر به بهره برداری می رسد.