طاقه ای تصریح کرد: علاوه بر گرانی و رکود، مشکل دیگر قوانین دست و پاگیر است که مانعی بر سرراه انبوه سازان شده است.

وی با بیان اینکه ۹۵ درصد پرونده انبوه سازان راهی ماده ۱۰۰ می‌شود، گفت: در گذشته هر مشکلی در ساخت و ساز بود با ارجاع به ماده ۱۰۰ رفع می‌شد، اما در حال حاضر با سخت گیری های بیشتر در ماده ۱۰۰ عملا پرونده ها به مشکل برخورده است.

رییس انجمن انبوه سازان مسکن استان یادآور شد: تاکید ما هم اجرای قانون است، اما پیشگیری در زمینه تخلفات بهتر از ارجاع آنها به ماده ۱۰۰ است و باید از قبل از بروز تخلف پیشگیری شود، نه این ساختمان ساخته شده و بعد پرونده تخلف آن به ماده ۱۰۰ ارجاع شود.

طاقه ای اضافه زیربنا و اضافه طبقه را عمده تخلفات پرونده های ماده ۱۰۰ انبوه سازان استان عنوان کرد وافزود: در موارد بعدی کسر پارکینگ هم جزو تخلفات شایع است، اما مسئله این است باید با تشدید نظارت ها از بروز این تخلفات پیشگیری شود، نه اینکه اجازه کار بدهند و بعد پیگیر رفع تخلفات ساختمان احداث شده شوند/ایسنا