وی تصریح کرد: همچنین در بازرسی های انجام شده، سلاحی که برای تیراندازی از آن استفاده شده بود نیز کشف شد.
سرهنگ حیدری در پایان و با بیان اینکه تحقیقات از متهم دستگیر شده ادامه دارد، گفت: پلیس با هرگونه ناامنی قاطعانه برخورد و اجازه عرض اندام به اراذل و اوباش را نمی دهد.