مدیرعامل شرکت توزیع برق کرمانشاه با اشاره به مدیریت مصرفی که اکنون به میزان ۷۰ تا ۸۰ مگاوات در استان در حال انجام است، افزود: در این زمینه تعامل خوبی با ۴۵۰۰ مشترک بخش صنایع و کشاورزی داشتیم.

مرآتی خاطرنشان کرد: برای کشاورزانی که از ساعت ۱۳ تا ۱۷ مصرف برق نداشته باشند، مصرف در سایر ۲۰ ساعت شبانه روز رایگان خواهد بود.

وی همچنین از تعامل با ۷۰ جایگاه CNG استان برای مدیریت مصرف خصوصا در ساعت ۱۳ تا ۱۷ خبر داد و اظهار کرد: به ادارات پرمصرف هم هشدار دادیم که موتور دیزل‌های خود را پای کار بیاورند، وگرنه برق آنها قطع خواهد شد.

وی ادامه داد: حتی برای تغییر ساعت کاری ادارات نیز نامه‌ای به استاندار دادیم که مورد موافقت وزارت کشور قرار نگرفت.

مرآتی با بیان اینکه تا کنون با مدیریت مصرف خاموشی برنامه‌ریزی شده در کرمانشاه اعمال نشده، افزود: ادامه این روند نیازمند همکاری مشترکین است/ایسنا