در ستاد کرونای استان احکام مناسبی از طرف دادستانی اخذ شده از جمله اینکه با صاحبان مجالس عزا و شادی برخورد می شود و این موارد بسیار کمک کننده است.

همچنین در این ستاد مقرر شد از افرادی که جزو پروتکل انجام آزمایشات نیستند ،تنها در قبال اخذ وجه برای آنان آزمایش انجام شود.

امحای زباله های بیمارستانی بر اساس پروتکل های تعیین شده و مصوبات ستاد استانی کرونا از این پس با همکاری شهرداری انجام خواهد شد.