سرهنگ حیدری ادامه داد: اقدام سریع و به موقع ماموران پلیس راه در این حادثه موجب تقدیر و تشویق مردم حاظر در صحنه و راننده و خانواده اش گردید.

این مقام انتظامی گفت: به همه رانندگان توصیه می شود همواره کپسول اطفاء حریق مناسب و آماده بکار همراه داشته باشند و نحوه استفاده از آن را یاد بگیرند.