با این حال هنوز پس از آن افتتاح عجیب خانه نیمه کاره جوان در استان و حواشی بسیار آن در حوزه مالی و عدم شفافیت آن هیچ مقامی پاسخگو نبوده و حتی در ارائه آمار های دروغین در حوزه جوانان و همچنین کمک های مالی عجیب به سمن های کارمندان اداره و مرتبطین نیز پاسخی نداده اند با این حال با توجه به تخلفات پشت پرده این ماجراها امروز نهاد امنیتی سربازان گمنام امام زمان نسبت به تخلفات مالی این مجموعه مدیریتی ورزشی استان ورود کرده اند/قلمان