عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه الحاق بخشی از سومار به استان ایلام منتفی است، گفت: هیچ بخشی از کرمانشاه نه انتزاع شده و نه قابل انتزاع است.

شهریار حیدری در خصوص جداسازی بخشی از سومار از کرمانشاه و الحاق آن به استان ایلام گفت: این موضوع مربوط به چهار سال پیش است. در آن زمان در راستای ایجاد بخش “چوار” و ارتقا به شهرستان در استان ایلام متاسفانه یک برش جغرافیایی می زنند که بخشی از سومار را هم در بر می گیرد.

وی افزود: این موضوع دو سال پیش رسما اعلام شده که در آن زمان پیگیری های برای لغو آن صورت می گیرد.

حیدری گفت: این موضوع به هیچ عنوان محل تنش نیست که عده ای با حرکات پوپولیستی بخواهند از آن سوءاستفاده کنند. متاسفانه برخی با حرکات پوپولیستی سعی در این دارند که بگویند کوتاهی شده که اینطور نیست و اگر کوتاهی هم شده باشد مربوط به چهار سال پیش است که با پیگیری های صورت گرفته رفع می شود.

حیدری گفت: در حال حاضر از دو محل تقسیمات کشوری و سیستم قضایی پیگیر موضوع هستیم و مردم بدانند که هیچ بخشی از کرمانشاه قابل انتزاع و الحاق به هیچ استان دیگری نیست.

وی یادآور شد: استان ایلام تا ۵۵ سال پیش جزیی از استان کرمانشاه بوده و به لحاظ پیشینه تاریخی این استان زمانی جزو کرمانشاه بوده و از این نظر هیچ مشکلی با هم نداریم.

وی افزود: این بخش از سومار هم محل حضور عشایر کرمانشاه و ایلام است و همه سالیان سال است که با هم هستند و مشکلی نیست.

حیدری تاکید کرد: این بخش کوچک از سومار قطعا به کرمانشاه برگردانده می شود، ضمن اینکه الان هم جزو کرمانشاه است و تنها پروسه آن باید اصلاح شود که در دست پیگیری است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: جای نگرانی نیست و مردم بدانند که هیچ بخشی از کرمانشاه نه انتزاع می شود و نه قابل انتزاع است./ایسنا