طی احکامی جداگانه از سوی مدیرکل بازرسی شهرداری کرمانشاه مدیر بازرسی شهرداری مناطق هفت و ۲ منصوب شد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی شهرداری کرمانشاه، طی حکمی از سوی دکتر مجتبی شرفی، سید محمد حسین اعتضادی به عنوان مدیر بازرسی شهرداری منطقه ۲ و نماینده اداره کل بازرسی شهرداری کرمانشاه در آن منطقه منصوب شد.

در حکمی دیگر از سوی مدیرکل بازرسی شهرداری کرمانشاه، رضا شمشادیان به عنوان مدیر بازرسی شهرداری منطقه هفت و نماینده اداره کل بازرسی شهرداری کرمانشاه در آن منطقه منصوب شد.