مدیر گروه بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه هدف بازرسی‌ها اصلاح وضعیت بهداشتی اماکن مذکور است، گفت: در همین راستا نواقص موجود در اماکن به دو دسته بحرانی و غیربحرانی تقسیم بندی شده و تمرکز ویژه بر روی رفع نواقص بحرانی است.

کرمی نداشتن کارت بهداشت و عدم استفاده از یخچال در مراکز تهیه و توزیع غذا را از جمله نواقص بحرانی عنوان کرد و افزود: برای رفع این نواقص ۲۴ ساعت مهلت داده شده و در صورت عدم رفع مشکل، مرکز مربوطه پلمب می شود.

 وی افزود: همه افراد می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، آن را از طریق سامانه ۱۹۰ به بازرسان بهداشت گزارش دهند و بعد از ثبت گزارش در این سامانه، بازرسان ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت به مشکل مربوطه رسیدگی کرده و گزارش کار را ارائه می دهند/ایسنا