لذا داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت kums.ac.ir و یا  kums..poorsam.ir مراجعه نمایند.

ردیف

عنوان رشته شغلی

تعداد مورد نیاز

جنسیت

شرایط احراز

محل جغرافیایی

زن

مرد

۱

کارشناس اقتصاد سلامت

۲

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته  تحصیلی اقتصاد سلامت یا اقتصاد بهداشت

کرمانشاه

۲

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته  تحصیلی فناوری اطلاعات سلامت

۳

کارشناس تجهیزات پزشکی

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته  تحصیلی تجهیزات پزشکی

۴

پرستار

۲

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته  تحصیلی پرستاری

۵

کارشناس راه ساختمان و شهر سازی

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته  تحصیلی کنترل پروژه

۶

کارشناس معماری ۱

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته  تحصیلی عمران سازه

۷

کارشناس معماری۲

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته  تحصیلی معماری

۸

کارشناس تحلیلگر سیستم

۲

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار یا سیستمهای نرم افزاری

۹

حسابدار

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته  تحصیلی حسابدار

۱۰

کارشناس امور اداری

۲

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در یکی از رشته های  تحصیلی مدیریت دولتی(تمام گرایشها) ،مدیریت بازرگانی(تمام گرایشها) ، مدیریت اجرایی

۱۱

کارشناس آزمایشگاه واکسن و سرم(۱)

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته  تحصیلی بیو شیمی

۱۲

کارشناس امور پژوهشی

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته تحصیلی شیمی تجزیه

۱۳

کارشناس آزمایشگاه واکسن و سرم(۲)

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته  تحصیلی ایمنی شناسی

۱۴

کارشناس بهداشت حرفه ای

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته  تحصیلی بهداشت حرفه ای

۱۵

کارشناس آزمایشگاه غذا و دارو،بهداشتی

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته  تحصیلی شیمی فیزیک

۱۶

کارشناس امور دانشجویان

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته  تحصیلی آموزش عالی

۱۷

کارشناس آزمایشگاه واکسن و سرم(۳)

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته  تحصیلی شیمی آلی یا تجزیه

۱۹

کارشناس سلامت اجتماعی

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته  تحصیلی علوم اجتماعی

۲۰

کارشناس برنامه ریزی

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس  در رشته  تحصیلی سیاستگذاری سلامت

۲۱

کارشناس سلامت روان(۱)

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته  تحصیلی روانشناسی

۲۲

مددکار بهداشتی درمانی

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته  تحصیلی روانشناسی

۲۳

کارشناس امور فوق برنامه(۱)

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته  تحصیلی روانشناسی

۲۴

کارشناس امور فوق برنامه(۲)

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته مشاوره

۲۵

کارشناس امور فرهنگی

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته  تحصیلی امور فرهنگی

۲۶

دارو ساز

۱

·

·

دارا بودن مدرک دکتری عمومی در رشته تحصیلی داروساز 

۲۷

کارشناس مواد خوراک ، آشامیدنی

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس  در رشته  تحصیلی صنایع غذایی با پایه لیسانس صنایع غذایی

۲۸

کارشناس تجهیزات پزشکی

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته  تحصیلی تجهیزات پزشکی با پایه تجهیزات پزشکی

۲۹

پژوهشگر سلامت(۱)

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در یکی از رشته های  تحصیلی ژنتیک یا علوم سلولی مولکولی

۳۰

پژوهشگر سلامت(۲)

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در یکی از رشته های  تحصیلی شیمی یا شیمی تجزیه

۳۱

پژوهشگر سلامت(۳)

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته  تحصیلی بیوشیمی

۳۲

پژوهشگر سلامت(۴)

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته  تحصیلی علوم سلولی مولکولی

۳۳

پژوهشگر سلامت(۵)

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته  تحصیلی روانشناسی بالینی

۳۴

کارآزمای آزمایشگاه تحقیقات سلامت

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته  تحصیلی شیمی تجزیه

۳۵

کارشناس سلامت روان(۲)

۱

·

·

دارا بودن مدرک فوق لیسانس در رشته  تحصیلی روانشناسی بالینی

۳۶

پزشک عمومی

۱

·

·

دارا بودن مدرک دکتری در رشته تحصیلی پزشکی عمومی 

توجه مهم: ۱- دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس با معدل حد اقل ۱۵ و بالاترحق شرکت در آزمون را دارند۲- داوطلبان رشته های شغلی داروساز و پزشک عمومی با معدل ۱۴ و به بالاتر حق شرکت در آزمون را دارند ۳- مرتبط بودن رشته تحصیلی داوطلبان در مقطع لیسانس با رشته تحصیلی آنان در مقطع فوق لیسانس الزامی است در غیر این صورت ترتیب اثر داده نخواهد شد و قبولی آنها در آزمون کان لم یکن تلقی می گردد.