به گزارش طلوع، در این بیانیه آمده است:
اندکی پس از تظلم خواهی و اعتراض بنده به تضییع حقوق شهروندان خصوصا کارگران مظلوم روزمزد، پست های متعددی از سوی افراد مختلف و متأسفانه بعضا با اغراض خاص! در فضای مجازی جهت تخریب این خادم شما ، اغاز گردید که کاملا قابل پیش بینی بود و طبیعی است عقده گشایی ها ، غرض ورزی های و چاپلوسی بعضی تا چندی ادامه داشته باشد و در مقابل حق خواهی بنده عکس العملهایی حتی با تهدید و تهمت روا دارند.
واضح است به جهت مصلحت شهر و مردم در پازل بازی این افراد سودجو و مغرض نخواهم افتاد تا به خیال خام خود بنده را به بیان انچه فعلا وقتش نیست وادار و ایجاد تنش کنند .

اما اجمالا به شهروندان فهیم و عزیز عرض می کنم چندی است مسائل تاسف باری در شهرداری و… صورت می گیرد که بوقت مقتضی بیان خواهد شد هرچند اکنون برخی تخلفات در حال پیگیری است

عدم شرکت در برخی جلسات بی حاصل هرگز به معنای بی تفاوت شدن نسبت به حقوق مردم نیست بلکه بعکس حداقل مبارزه منفی مرسوم در جایی است که نمی توان اراده بعضی ها را تغییر داد.
لذا بدیهی است هر زمان احساس کنم حضورم در جلسه ای بیش از عدم حضور برای مردم مفید است حاضر می شوم و اعتنایی به قضاوت و تخریب مغرضان نخواهم نمود انشالله.

در عین حال قطعا از راههای مختلف پیگیر حق مردم و کارگران مظلومی که صدای دادخواهیشان شنیده نمی شود خواهم بود و به احترام خون شهدا کوتاه نخواهم امد .

بوقت مقتضی حرف های ناگفته زیادی از انچه امروز می گذرد با شهروندان عزیز دارم که به واسطه عهد و پیمانی که با آنها بسته ام به اطلاع همشهریان و موکلان عزیزم خواهم رساند…
همچنین از عزیزانی که با پست های خود بنده را مورد حمایت قرار دادن بسیار سپاسگزارم