معاون رییس جمهوری با بیان اینکه متناسب با فعالیت های جدید مجوزهای جدید نیز تعریف می‌شود، افزود: برنامه ‌ریزی شده تا مجوزها، تکراری و غیرضروری نباشد و خللی در روند فعالیت‌ها ایجاد نشود.

انصاری، روان‌سازی و تسهیل کسب و کارها را از جمله سیاست‌های جدی سازمان اداری و استخدامی کشور عنوان کرد/ایرنا